Regulamin

Regulamin

  1. Informacje ogólne

1.1. Boxykrakow (zwany dalej Sklepem)jest prowadzony przez firmę Health Now , ul. Władysława Jagiełły 6/31, 32-020 Wieliczka, REGON:121073382, NIP: 969 089 13 97 , tel. kom.+48 605 207 588, e-mail: kontakt@boxykrakow.pl.

1.2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.4. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

  1. Oferta produktowa

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona na stronie internetowej www.boxykrakow.pl

2.2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

2.7. Oferta Sklepu przeznaczona jest zarówno dla Klientów z Polski jak i zagranicznych. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon fiskalny, a na życzenie Klienta fakturę VAT.

  1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania Sklepu.

3.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowania procesu zamówienia w systemie zamówień Sklepu.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należność za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowany w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

3.5. Zamówienia będą realizowane w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. O zrealizowaniu zamówienia i przekazaniu go do wysyłki Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.

3.6. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.8. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności.

  1. Odstąpienie od umowy

4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar zostanie zwrócony do Sklepu na adres: ul. Kościuszki 36G, 32-020 Wieliczka. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu. Szczegółowe wymagania zwrotu produktu opisane są w Regulaminie.

4.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres Sklepu wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem.

4.3. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

  1. Reklamacje i gwarancje

5.1. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione produkty są dokładnie sprawdzane przed wysłaniem.

5.2. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ich reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu drogą mailową.

5.3. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące niezgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich zgłoszenia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera.

5.4. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.5. W przypadku uznania reklamacji przez Sklep, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mi inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

  1. Dane osobowe Klienta

6.1. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Sklep w celu realizacji zamówienia Klienta.

6.2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu z pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne.

  1. Pozostałe informacje

7.1. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej.

7.2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Health Now , ul. Władysława Jagiełły 6/31, 32-020 Wieliczka

REGON: 121073382, NIP: 969-089-13-97

Działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 02.03.2016 r.

 

Call Now Button